Pastelova Krova
całoroczne domki w Bieszczadach
Bandrów Narodowy 23A
37-800 Ustrzyki Dolne
tel:607 433 175
email: rezerwacje@pastelovakrova.pl

REGULAMIN WYNAJMU
Witamy państwa serdecznie w naszej osadzie Pastelova Krova i życzymy miłego pobytu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz spokojnego pobytu naszych gości zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.
Regulamin dotyczy dokonywania rezerwacji i pobytu w domkach Pastelova Krova w Bandrowie Narodowym 23A.
Właścicielem obiektu jest firma: Pastelova Krova Adam Pałyga , ul. Piastów Śląskich 3/34, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:937-122-40-23

1. Akceptacja oferty i rezerwacja są równoznaczne z przystaniem na warunki wynajmu.
2. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego
pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
3. Za niezapoznanie się z Regulaminem Wynajmu domków w osadzie Pastelova Krova, pełną odpowiedzialność ponosi osoba rezerwująca domek.
4. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualną ustawą o ochronie danych osobowych.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

I. REZERWACJA I JEJ ODWOŁANIE
1. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku (w wysokości 30% całej należności) lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz wskazówkami
dojazdu oraz zameldowania.
2. Odwołanie rezerwacji:
Wpłacony zadatek jest gwarantem realizacji usługi i w przypadku anulacji rezerwacji przez klienta nie podlega on zwrotowi.
3. W przypadku nieprzybycia w wyznaczonym terminie, rezerwacja gwarantowana wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 11:00 dnia następnego, a wniesiony zadatek nie podlega
zwrotowi.
4. Zmiana terminu lub długości pobytu:
W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gości, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych Gości.

II. PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie pastelovakrova.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Najemca może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed najmem. Po złożeniu Zamówienia Najemca powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy podany na zamówieniu.
2) zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – zapłata po rezerwacji przed najmem apartamentu. Po złożeniu rezerwacji Najemca powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy w systemie płatności Przelewy24;
3) Najemca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 2 godzin od dnia zawarcia umowy najmu.
Jeżeli w tym terminie Najemca nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Wynajmujący wyznaczy Najemcy dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Najemca oświadczy, że świadczenia nie spełni, Wynajmujący może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym., krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

III. ZAKWATEROWANIE
1. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
2. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd). Prosimy o informacje o planowanej godzinie dotarcia do nas, jeżeli planowany przyjazd ma nastąpić po
godzinie 20:00.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, prosimy o powiadomienie telefonicznie.Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.
3. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 16:00) musi wcześniej zostać uzgodniony.
4. Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki / zwroty.
5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.
6. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
7. Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w domku ponad tę, która została określona przez Wynajmującego, jako maksymalna .Niezgłoszone osoby będą płaciły podwojoną cenę z cennika.
8. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
9. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego.

10.Domek jest wynajmowany jedynie osobom pełnoletnim, osoby nieletnie muszą pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

11.Kategorycznie zabrania się organizacji imprez typu 18tki,kawalerskie,panieńskie w domkach.

IV. POBYT

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Domku zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
2. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nim osoby (w tym dzieci). Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
3. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
4. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 200 zł za posprzątanie domku.
5. Na terenie osady Pastelova Krova obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Jeżeli w dniu wyjazdu okaże się, że w domku było palone goście będą musieli zapłacić karę wysokości 500 zł.
6. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
- używania otwartego ognia (m.in. świeczek, lamp naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych).
- używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
- wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Ognisko można rozpalić jedynie w wyznaczonym do tego celu miejscu.
7. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
8. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia na terenie osady Pastelova Krova prosimy Gości o poinformowanie nas, celem dokonania naprawy/wymiany. Za usterki powstałe z winy Najemcy będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, wody lub Internetu.
10. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
11. W wyposażeniu domków znajduje się bielizna pościelowa i ręczniki, w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych, obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli, oraz wynoszenia ręczników poza osadę i wykorzystania ich w innych celach niż są do tego przeznaczone.
12. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zgubienia kluczy do domku, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 250zł. za zakup i wymianę zamka.
13. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu w miejscu wskazanym przez Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy.
14. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
15. Lubimy zwierzęta i chętnie przyjmujemy je w Pastelovej Krovie pod warunkiem szanowania zasad jakie u nas panują .Prosimy o  uzgadnianie z nami  przyjazdu z psiakiem w momencie dokonywania rezerwacji. Przebywanie czworonogów na terenie osady Pastelova Krova dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania po swoim pupilu. Obecność psów nie może zakłócać odpoczynku innym, prosimy o nie puszczanie psów luzem (nie dotyczy ogrodzonego ogródka przy domku ). Nie wolno pozostawiać psów samych w domkach i na terenie obiektu. Piesków młodszych niż 7 miesięcy nie przyjmujemy. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

Definicje:

-mały pies - do 5 kg

-średni pies - do 20 kg

-duży pies -od 21 kg


16. Śmieci i inne odpady należy segregować i składować w pojemnikach znajdujących się na zewnątrz domku.
17. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00. Na terenie osady Pastelova Krova zabrania się organizacji imprez oraz wieczorów panieńskich , kawalerskich.Obowiązuje również absolutny zakaz używania fajerwerków i petard.
18. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej.
19. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien upewnić się o zakręconych kranach i zamkniętych oknach.
20. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku,Gość proszony jest o poinformowanie o tym Wynajmującego.
21. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. W przypadku pozostawienia rażącego nieładu (np. śmieci na podłodze, brudne naczynia itp.) Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.

22.Domki posiadają ogrzewanie elektryczne ustawione w sezonie grzewczym na 21 stopni.  Na życzenie bardziej ciepłolubnych gości możemy podwyższyć temperaturę. Opłata za każde dodatkowe 2 stopnie to 30 zł za dobę.

23.Ze względu na bliskość z Ukrainą połączenia telefoniczne są możliwe bezpłatnie po podłączeniu do internetu przez  Wi-Fi. Prosimy zwracać uwagę do jakiej sieci telefony się logują.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty od operatora telekomunikacyjnego.

24.Dojazd do posesji dostosowany dla samochodów osobowych. Jest to droga nieutwardzona o charakterze górskim, jednak nie wymagająca szczególnych umiejętności prowadzenia pojazdu.Zalecamy powolną i ostrożną jazdę ze względu na stromy zjazd i stromy podjazd. Jest również możliwość pozostawienia samochodu przy zjeździe z drogi asfaltowej-w takim przypadku oferujemy bezpłatny przewóz gości z bagażami.Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem
Do zobaczenia!